Zespół Laboratoriów Wzorcujących ZLW

Polityka i cele Okręgowego Urzędu Miar w Bydgoszczy

Autor : Katarzyna Kapela

Polityka i cele Okręgowego Urzędu Miar w Bydgoszczy


Misją Okręgowego Urzędu Miar w Bydgoszczy (OUM8) jest prowadzenie działalności laboratoryjnej w sposób kompetentny oraz zapewniający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025, wymagań Klientów, a także – w zakresie działalności akredytacyjnej – Polskiego Centrum Akredytacji.
Działalność laboratoryjna realizowana jest w taki sposób, aby uzyskiwać ważne wyniki pomiarów powiązane z Międzynarodowym Układem Jednostek Miar (SI).
Cały personel zaangażowany w działalność laboratoryjną działa bezstronnie, jest kompetentny i pracuje zgodnie z ustanowionym systemem zarządzania.

Kierownictwo OUM8 zapewnia, że działalność laboratoryjna prowadzona jest w sposób bezstronny oraz zarządzana tak, aby chronić tą bezstronność poprzez:

  • działanie OUM8 jako strony trzeciej niezależnej od zainteresowanych stron,
  • nieuleganie jakimkolwiek naciskom komercyjnym, finansowym i innym zagrażającym bezstronności działalności laboratoryjnej,
  • nieangażowanie się OUM8 w jakąkolwiek działalność, która mogłaby zmniejszyć zaufanie do jego kompetencji, bezstronności i rzetelności działania,
  • zobowiązanie pracowników OUM8 do wykonywania zadań z najwyższą rzetelnością, nie ulegając przy tym żadnym naciskom mogącym wpływać bezpośrednio lub pośrednio na bezstronność i rzetelność wyników pomiarów,
  • zobowiązanie pracowników OUM8 do zgłaszania powiązań mogących mieć wpływ na ich bezstronność,
  • reagowanie na ryzyka bądź zdarzenia, które mogą mieć wpływ i mogą stanowić zagrożenie dla zachowania bezstronności OUM8, w tym wynikające z jego działalności, powiązań lub powiązań jego personelu.

Kierownictwo OUM8 zapewnia poufność wszelkiej informacji uzyskanej lub wytworzonej w wyniku działalności laboratoryjnej poprzez:

  • powiadamianie Klienta z wyprzedzeniem o informacjach, do których ujawnienia zobowiązane jest przez przepisy prawa,
  • uzgadnianie z Klientem wszystkich pozostałych informacji udostępnianych innym stronom, np. dla celów odpowiadania na skargi,
  • zobowiązanie pracowników OUM8 do wykorzystywania informacji dotyczących Klientów, w tym informacji technicznych, technologicznych, prawnych i organizacyjnych, uzyskanych w trakcie realizacji usługi wyłącznie do celów, dla których zostały zgromadzone, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez przepisy prawa.

Spójność działania OUM8 jest zapewniona poprzez utrzymywanie i ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania zgodnego z PN-EN ISO/IEC 17025 w całej działalności laboratoryjnej, a jego integralność jest zachowana podczas planowania i wdrażania zmian.

Mając na uwadze zachowanie bezstronności i poufności w realizacji zadań oraz utrzymywanie kompetencji i spójności działania Kierownictwo OUM8 wyznacza dla OUM8 następujące cele:

1.    Doskonalenie działalności laboratoryjnej oraz systemu zarządzania;
2.    Rozwój kompetencji personelu;
3.    Uczestnictwo w krajowym systemie akredytacji laboratoriów wzorcujących.

Deklaruję, że treść niniejszej Polityki i celów jest znana, rozumiana i przestrzegana przez wszystkich pracowników.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Bydgoszczy

Ireneusz Dawidowicz

Bydgoszcz, dnia 01 lipca 2020 r.

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 23.03.2017
Data modyfikacji : 12.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Kapela
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Olejnik
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Olejnik
do góry