Jednostka Notyfikowana Nr 1442

Polityka i Cele Jednostki Notyfikowanej Nr 1442

Autor : Katarzyna Kapela
Misją Jednostki Notyfikowanej JN 1442 jest przeprowadzanie ocen zgodności przyrządów pomiarowych w sposób kompetentny oraz zapewniający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17020, wymagań Klientów, a także ministra właściwego ds. gospodarki.

Oceny zgodności przyrządów pomiarowych realizowane są w taki sposób, aby uzyskiwać wyniki pomiarów powiązane z Międzynarodowym Układem Jednostek Miar (SI).

Cały personel zaangażowany w czynności związane z oceną zgodności przyrządów pomiarowych działa bezstronnie, jest kompetentny i pracuje zgodnie z ustanowionym systemem zarządzania.

Kierownictwo JN 1442 zapewnia, że działalność JN 1442 prowadzona jest w sposób bezstronny oraz zarządzana tak, aby chronić bezstronność poprzez:

 • działanie JN 1442 jako strony trzeciej niezależnej od zainteresowanych stron,
 • nieuleganie jakimkolwiek naciskom komercyjnym, finansowym i innym zagrażającym bezstronności działalności JN 1442,
 • nieangażowanie się JN 1442 w jakąkolwiek działalność, która mogłaby zmniejszyć zaufanie do jego kompetencji, bezstronności i rzetelności działania,
 • zobowiązanie pracowników JN 1442 do wykonywania zadań z najwyższą rzetelnością, nie ulegając przy tym żadnym naciskom mogącym wpływać bezpośrednio lub pośrednio na bezstronność i rzetelność wyników oceny zgodności,
 • zobowiązanie pracowników JN 1442 do zgłaszania powiązań mogących mieć wpływ na ich bezstronność,
 • reagowanie na ryzyka bądź zdarzenia, które mogą mieć wpływ lub mogą stanowić zagrożenie dla zachowania bezstronności JN 1442, w tym wynikające z jego działalności, powiązań lub powiązań jego personelu.

Kierownictwo JN 1442 zapewnia poufność wszelkiej informacji uzyskanej lub wytworzonej w wyniku czynności związanych z oceną zgodności przyrządów pomiarowych poprzez:

 • powiadamianie Klienta z wyprzedzeniem o informacjach, do których ujawnienia zobowiązane jest przez przepisy prawa,
 • uzgadnianie z Klientem wszystkich pozostałych informacji udostępnianych innym stronom, np. dla celów odpowiadania na skargi,
 • zobowiązanie pracowników JN 1442 do wykorzystywania informacji dotyczących Klientów, w tym informacji technicznych, technologicznych, prawnych i organizacyjnych uzyskanych w trakcie realizacji usługi wyłącznie do celów, dla których zostały zgromadzone, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez przepisy prawa.

Spójność działania JN 1442 jest zapewniona poprzez utrzymywanie i ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania zgodnego z PN-EN ISO/IEC 17020, a jego integralność jest zachowana podczas planowania i wdrażania zmian.

Mając na uwadze zachowanie bezstronności i poufności w realizacji zadań oraz utrzymywanie kompetencji i spójności działania Kierownictwo JN 1442 wyznacza dla JN 1442 następujące cele:

 1. Doskonalenie działalności technicznej oraz systemu zarządzania JN 1442;
 2. Rozwój kompetencji personelu;
Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Bydgoszczy deklaruje, że treść niniejszej Polityki i celów jest znana, rozumiana i przestrzegana przez wszystkich pracowników.
 
Bydgoszcz, dnia 20 grudnia 2019 r.

Metadane

Data publikacji : 23.03.2017
Data modyfikacji : 12.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Kapela
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Olejnik
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Olejnik
do góry