Dostęp do informacji

Dostęp do informacji publicznej

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902) udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:

  • ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 7, ust. 1);
  • wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych (art. 11, ust. 1),  w Okręgowym Urzędzie Miar w Bydgoszczy jest to gablota na parterze siedziby Urzędu przy ul. Królowej Jadwigi 25.

Stosownie do art. 10 powyższej ustawy Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy informuje, iż informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniania na wniosek (druk wniosku w formacie .rtf do pobrania).

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy kierować na adres:

Okręgowy Urząd Miar
ul. Królowej Jadwigi 25
85-959 Bydgoszcz

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniania w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja nie może zostać udostępniona w tym terminie, Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy poinformuje zainteresowanego o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (zgodnie z art. 13 ustawy).

Ograniczenia dostępu do informacji publicznej, o których mowa w art. 5 ustawy:

  • wynikają z zakresu i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych;
  • wynikają ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Odmowa udzielenia dostępu do informacji publicznej następuje w formie decyzji administracyjnej. Odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni (art. 16, ust.2, pkt 1).

 

Metadane

Data publikacji : 25.11.2016
Data modyfikacji : 26.04.2023
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Olejnik
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Ossowski
do góry