Zespół Laboratoriów Wzorcujących ZLW

Polityka Jakości Zespołu Laboratoriów Wzorcujących

Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Bydgoszczy jako osoba kierująca Zespołem Laboratoriów Wzorcujących Okręgowego Urzędu Miar w Bydgoszczy, mając na względzie zapewnienie:

 • działalności wszystkich laboratoriów wchodzących w skład Zespołu Laboratoriów Wzorcujących zgodnie z dobrą praktyką profesjonalną,
 • przeprowadzania wzorcowań zgodnie z wymaganiami klientów oraz metodami ustalonymi i zatwierdzonymi przez Polskie Centrum Akredytacji, przy uwzględnieniu wymagań ustawowych wynikających z obowiązującego prawa,
 • utrzymywania stałego, wysokiego poziomu wykonywanych usług metrologicznych przez wszystkie laboratoria wchodzące w skład Zespołu Laboratoriów Wzorcujących,
 • zachowywania zgodności z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”,

postawił przed wszystkimi laboratoriami wzorcującymi następujące cele:

 • uczestnictwo w krajowym systemie akredytacji laboratoriów wzorcujących,
 • utrzymanie i doskonalenie poziomu jakości realizowanych wzorcowań w celu zaspokojenia aktualnych i przewidywanych potrzeb klientów,
 • utrzymanie zdobytego zaufania klientów do poziomu jakości wykonywanych wzorcowań.
Realizacja  powyższych celów zostanie osiągnięta poprzez:
 • ciągłe doskonalenie przez Pełnomocnika Dyrektora ds. Jakości oraz kierowników laboratoriów skuteczności wdrożonego systemu zarządzania,
 • dążenie do stałego unowocześniania posiadanego wyposażenia pomiarowego,
 • nieangażowanie się pracowników laboratoriów w jakąkolwiek działalność, która mogłaby zmniejszyć zaufanie do ich kompetencji, bezstronności i rzetelności wykonywanych wzorcowań,
 • analizowanie i rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez klientów,
 • stwarzanie możliwości uczestnictwa klientów podczas wzorcowań ich przyrządów pomiarowych,
 • zapewnienie poufności informacji oraz bezpieczeństwa przyrządów pomiarowych klientów,
 • realizowanie wzorcowań przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach,
 • osobiste zaangażowanie się Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Bydgoszczy w  tworzenie i wdrażanie systemu zarządzania oraz ciągłe doskonalenie jego skuteczności.  
 

Wszyscy pracownicy ZLW są zobowiązani do przestrzegania niniejszej polityki jakości oraz pozostałych zasad postępowania określonych w Księdze Jakości i związanych z nią procedurach.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Bydgoszczy deklaruje, że dołoży wszelkich starań, aby powyższa polityka jakości była w pełni realizowana.

 

Dyrektor Ireneusz Dawidowicz
Bydgoszcz, dnia 10 lipca 2018 r.

Metadane

Data publikacji : 23.03.2017
Data modyfikacji : 23.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
JSK Internet - Serwis techniczny JSK Internet
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Fedec
do góry