Zespół Laboratoriów Wzorcujących ZLW

Polityka Jakości Zespołu Laboratoriów Wzorcujących

Polityka i cele ZLW

Misją Zespołu Laboratoriów Wzorcujących Okręgowego Urzędu Miar w Bydgoszczy (ZLW) jest prowadzenie działalności laboratoryjnej w sposób kompetentny oraz zapewniający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, wymagań Klientów, a także Polskiego Centrum Akredytacji.

Wzorcowanie przyrządów pomiarowych realizowane jest w taki sposób, aby uzyskiwać ważne wyniki wzorcowania powiązane z Międzynarodowym Układem Jednostek Miar (SI).

Cały personel zaangażowany w działalność laboratoryjną działa bezstronnie, jest kompetentny i pracuje zgodnie z ustanowionym systemem zarządzania.

Kierownictwo ZLW zapewnia, że działalność laboratoryjna prowadzona jest w sposób bezstronny oraz zarządzana tak, aby chronić tą bezstronność poprzez:

 • działanie ZLW jako strony trzeciej niezależnej od zainteresowanych stron,
 • nieuleganie jakimkolwiek naciskom komercyjnym, finansowym i innym zagrażającym bezstronności działalności laboratoryjnej,
 • nieangażowanie się ZLW w jakąkolwiek działalność, która mogłaby zmniejszyć zaufanie do jego kompetencji, bezstronności i rzetelności działania,
 • zobowiązanie pracowników ZLW do wykonywania zadań z najwyższą rzetelnością,
  nie ulegając przy tym żadnym naciskom mogącym wpływać bezpośrednio lub pośrednio
  na bezstronność i rzetelność wyników wzorcowania,
 • zobowiązanie pracowników ZLW do zgłaszania powiązań mogących mieć wpływ na ich bezstronność,
 • reagowanie na ryzyka bądź zdarzenia, które mogą mieć wpływ i mogą stanowić zagrożenie dla zachowania bezstronności ZLW, w tym wynikające z jego działalności, powiązań lub powiązań jego personelu.

Kierownictwo ZLW zapewnia poufność wszelkiej informacji uzyskanej lub wytworzonej w wyniku działalności laboratoryjnej poprzez:

 • powiadamianie Klienta z wyprzedzeniem o informacjach, do których ujawnienia zobowiązane jest przez przepisy prawa,
 • uzgadnianie z Klientem wszystkich pozostałych informacji udostępnianych innym stronom,
  np. dla celów odpowiadania na skargi,
 • zobowiązanie pracowników ZLW do wykorzystywania informacji dotyczących Klientów,
  w tym informacji technicznych, technologicznych, prawnych i organizacyjnych uzyskanych
  w trakcie realizacji usługi wyłącznie do celów, dla których zostały zgromadzone,
  z wyjątkiem przypadków wymaganych przez przepisy prawa.

Spójność działania ZLW jest zapewniona poprzez utrzymywanie i ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania zgodnego z PN-EN ISO/IEC 170252018-02 w całej działalności laboratoryjnej, a jego integralność jest zachowana podczas planowania i wdrażania zmian.

Mając na uwadze zachowanie bezstronności i poufności w realizacji zadań oraz utrzymywanie kompetencji i spójności działania Kierownictwo ZLW wyznacza dla ZLW następujące cele:

 1. Doskonalenie działalności laboratoryjnej oraz systemu zarządzania;
 2. Rozwój kompetencji personelu;
 3. Uczestnictwo w krajowym systemie akredytacji laboratoriów wzorcujących.

Deklaruję, że treść niniejszej Polityki i celów jest znana, rozumiana i przestrzegana przez wszystkich pracowników.

 

Dyrektor Ireneusz Dawidowicz
Bydgoszcz, dnia 30 września 2019 r.

Metadane

Data publikacji : 23.03.2017
Data modyfikacji : 03.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Fedec
do góry