Jednostka Notyfikowana Nr 1442

Polityka Jednostki Notyfikowanej Nr 1442

Autor : Karolina Chrzan-Skóra
Jednostka Notyfikowana JN 1442:
 • działając zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17020 „Ocena zgodności. Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję.”, 
 • gwarantując, że wszyscy pracownicy znają dokumenty wewnętrzne systemu zarządzania JN 1442 i przeprowadzają ocenę zgodności przyrządów pomiarowych zgodnie z zawartymi w nich wymaganiami oraz zasadami dobrej praktyki profesjonalnej,
 • dbając o swoją wiarygodność, bezstronność i rzetelność wyników przeprowadzanej oceny zgodności przyrządów pomiarowych oraz o zaufanie do kompetencji pracowników,
 • uznając potrzebę stałego uświadamiania wszystkim pracownikom ich roli i znaczenia w systemie zarządzania JN 1442, 

stawia sobie następujące cele:

 • nieustanne dążenie do zaspokajania aktualnych i przewidywanych potrzeb klientów,
 • utrzymanie uzyskanego zaufania klientów do poziomu jakości wszystkich przeprowadzanych ocen zgodności przez pracowników JN 1442, 
 • utożsamianie się wszystkich pracowników z wdrożonym systemem zarządzania JN 1442.
 
Wychodząc z założenia, że poziom jakości przeprowadzanych ocen zgodności przyrządów pomiarowych, a także stopień zadowolenia klientów zależy od kwalifikacji i kompetencji pracowników oraz posiadanego wyposażenia pomiarowego, powyższe cele będą realizowane poprzez: 
 • dążenie do stałego unowocześniania wyposażenia pomiarowego,
 • nieangażowanie się pracowników w jakąkolwiek działalność, która mogłaby zmniejszyć zaufanie do ich kompetencji, bezstronności i rzetelności podczas przeprowadzania ocen zgodności, 
 • analizowanie i rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez klientów,
 • stwarzanie możliwości uczestnictwa klientów podczas przeprowadzania oceny zgodności ich przyrządów pomiarowych,
 • zapewnienie poufności informacji oraz bezpieczeństwa przyrządów pomiarowych klientów podczas przeprowadzania oceny zgodności,
 • przeprowadzanie oceny zgodności przyrządów pomiarowych przez odpowiednio przeszkolonych pracowników,
 • zapewnienie pracownikom możliwości stałego podnoszenia kwalifikacji,
 • uniezależnienie systemu wynagrodzeń pracowników od liczby i wyników przeprowadzonej oceny zgodności przyrządów pomiarowych, 
 • przeprowadzanie oceny zgodności przyrządów pomiarowych pod kątem spełnienia wymagań klientów oraz wynikających z obowiązującego prawa, 
 • osobiste zaangażowanie się Dyrektora OUM8 w tworzenie i wdrażanie systemu zarządzania JN 1442.
 
Wszyscy pracownicy JN 1442 są zobowiązani do przestrzegania niniejszej polityki jakości oraz pozostałych zasad postępowania określonych w Księdze Jakości JN 1442 i związanych z nią procedurach.
Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Bydgoszczy deklaruje, że dołoży wszelkich starań, aby powyższa polityka jakości była w pełni realizowana. 

Metadane

Data publikacji : 23.03.2017
Data modyfikacji : 19.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Karolina Chrzan-Skóra
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Fedec
do góry